Experiment Omgevingswet Maliebaan / Wihelminapark

17 september 2018

Utrecht wil een Gezonde Stad zijn, duurzaam groeien naar 410.000 inwoners en meer Samen Stad Maken met ondernemers en burgers. Het Ondernemersfonds Utrecht (OfU) maakt 'ondernemen en werken in Utrecht veiliger, makkelijker, effectiever, duurzamer of gewoon leuker'. En De Slinger Utrecht (DSU) richt zich op ondernemende mensen en partijen die hart en ambitie hebben voor Utrecht. Dat matched allemaal goed met elkaar!

Zo ook bij het event 'De Nieuwe Omgevingswet' dat De Slinger Utrecht op 21 juni 2017 organiseerde. Kern van die nieuwe wet is dat ondernemers en burgers betrokken zijn bij hun omgeving en zelf ideeën aandragen over een Omgevingsvisie en -plan.

Het event was een succes én - zoals vantevoren ook al beoogd - een eerste stap naar een ondernemersexperiment met de nieuwe Omgevingswet, vooral ook uitgaande van de gedachte erachter dat we meer dan ooit de stad (Utrecht) samen maken en dat ondernemers daarbij (nog veel meer) een cruciale en waardevolle rol kunnen en moeten vervullen.

Het trekkingsgebied Maliebaan | Wilhelminapark is de eerste gegadigde voor zo'n ondernemersexperiment. In overleg met het OfU en de ondernemersvereniging Het Fluwelen Handvat is besloten het experiment uit te voeren in dat trekkingsgebied. DSU is gevraagd voor de organisatie en heeft Henri van der Vegt van bureau Metroplex gebiedsontwikkeling gevraagd hiervoor een plan te maken.

Doel is nu om samen met de ondernemers in dit gebied een (globale) omgevingsvisie te ontwikkelen op basis waarvan vervolgbeslissingen op deelonderwerpen genomen en concrete locaties ontwikkeld kunnen worden. Uitgangspunten zijn:

• Aansluiten op voor het gebied belangrijke trends en principes.

• Gebruik maken van de gebiedsvisies die er op dit moment liggen.

• Belangrijke thema's zijn (auto)mobiliteit, duurzaamheid (klimaatneutraal) en ICT voor het gebied Maliebaan | Wilhelminapark.

• Lopende visievorming rondom mobiliteit Maliebaan | Wilhelminapark door gemeente en

bewoners.

Met een aantal sleutelfiguren, ook aangedragen door Het Fluwelen Handvat, wordt er een inventarisatie gemaakt over de beeldvorming van het gebied en de verwachtingen over de toekomst.

Op basis van deze inventarisatie en een gebiedsanalyse wordt er wordt een kansenkaart gemaakt met daarop i.i.g. de 10 belangrijkste kansen en voor de korte termijn een TOP3. Met de uitwerking van deze kansen wordt het hele gebied plek-voor-plek in de richting van de gewenste toekomst ontwikkeld.